Ochrana osobních údajů

Vyvíjíme software a mobilní aplikace, usnadňujeme činnosti ve firmách i v běžném životě koncových uživatelů, máme rádi originální nápady a někdy sedíme u počítače dlouho do noci. Hlavně ale děláme vše s úsměvem.

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

KDO JE SPRÁVCE?

Společnost Think Easy s.r.o., IČO: 05824541, se sídlem Estonská 548/6, Vršovice, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 271500 (dále jako „Think Easy“) považuje ochranu soukromí svých klientů a jejich osobních údajů za svou klíčovou povinnost. Společnost Think Easy proto níže poskytuje informace svým klientům – subjektům osobních údajů o zpracování jejich osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jako „GDPR“).

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Správcem osobních údajů je společnost Think Easy s.r.o., IČO: 05824541, se sídlem Estonská 548/6, Vršovice, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 271500.

Kontakty:

-       e-mailová adresa: info@thinkeasy.cz

-       telefon: +420 222 960 184

-       korespondenční adresa: Think Easy s.r.o., Estonská 548/6, Vršovice, 101 00 Praha 10

SUBJEKTY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekty osobních údajů jsou podle čl. 4 odst. 7 GDPR klienti společnosti Think Easy.

Pro účely těchto informací se za klienty společnosti Think Easy považují fyzické osoby, které jsou uživateli webových stránek www.thinkeasy.cz a služeb společnosti Think Easy. Osobní údaje klientů společnosti Think Easy jsou společností Think Easy zpracovávána podle čl. 4 odst. 2 GDPR.

ÚČELY A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Think Easy zpracovává osobní údaje svých klientů pouze v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb, které jsou klienty požadovány a to výslovně tak, jak je klienty společnosti Think Easy výslovně určeno. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu účinnosti smluvního vztahu mezi klientem a společností Think Easy.

Společnost Think Easy dále zpracovává osobní údaje klientů, jakož i potencionálních klientů, kteří jí k tomu udělili souhlas, a to za účelem oslovení klientů a/nebo potencionálních klientů s nabídkami služeb společnosti Think Easy.

Účely zpracování osobních údajů, k nimž není třeba souhlasu klienta

-       plnění povinností ze smlouvy uzavřené mezi klientem a společností Think Easy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;

-       plnění povinností z obecně závazných právních předpisů;

-       ochrana oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Osobní údaje, k jejichž zpracování není třeba souhlasu klienta, jsou společností Think Easy zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k poskytování služeb společností Think Easy klientům. Osobní údaje budou u společnosti Think Easy uloženy po dobu 3 let ode dne ukončení smlouvy mezi společností Think Easy a klientem, resp. po dobu 5 let a 10 let, jak společnosti Think Easy ukládají obecně závazné právní předpisy, tj. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní údaje

Základními údaji se rozumí údaje nutné k uzavření smlouvy mezi klientem a společností Think Easy, kterými jsou zejména jméno, příjmení, bydliště a rok narození. 

Kontaktní údaje

Kontaktními údaji se rozumí zejména e-mailová adresa, popř. telefonní číslo. Kontaktní údaje slouží zejména za účelem poskytování služeb společností Think Easy. Tyto údaje mohou být předány do třetích zemí v případě, pokud z takové země pochází subdodavatel společnosti Think Easy, který se podílí na poskytování služeb klientovi.

Shora uvedené osobní údaje jsou zpracovávány společností Think Easy ručně, a to společností Think Easy pověřenými zaměstnanci či zpracovateli pověřenými společností Think Easy smlouvou o zpracování osobních údajů. Těmito dalšími zpracovateli mohou být kupř. poskytovatelé IT služeb, účetních služeb, služeb daňového či právního poradenství.

ÚDAJE Z WEBOVÉHO PROHLÍŽEČE

Webové stránky www.thinkeasy.cz používají údaje z webového prohlížeče (tzv. cookies) klientů společnosti Think Easy. Ty jsou ve webovém prohlížeči klienta společnosti Think Easy ukládány pro měření návštěvnosti a analýzu využívání webových stránek, jakož i pro jejich lepší fungování a výkon.

Jedná se o datové soubory, které jsou serverem umisťovány do počítače či jiného zařízení klienta společnosti Think Easy, a to v okamžiku načtení webové stránky. Tyto soubory umožňují běžné fungování webových stránek, umožňují webové stránce zapamatovat si úkony, nastavení či preference uživatele – klienta společnosti Think Easy. Cookies mají význam pro ochranu soukromí, neboť umožňují ukládat informace o používání webu. Tyto osobní údaje nejsou zpracovávány v přímo čitelné podobě, pouze jako zabezpečené technické záznamy.

Ukládání a používání cookies lze zamezit nastavením webového prohlížeče klienta společnosti Think Easy. Webový prohlížeč lze zpravidla nastavit tak, aby se vždy před každým uložením cookies dotázal, zda si uživatel – klient společnosti Think Easy přeje cookies uložit, případně lze v rámci nastavení prohlížeče ukládání cookies zcela zablokovat. V těchto případech však hrozí, že části webových stránek nebudou plně funkční. Prostřednictvím webového prohlížeče lze též již uložené cookies ze zařízení vymazat.

Pro více informací k omezení používání cookies viz webové stránky www.youronlinechoices.com. Tyto stránky neprovozuje společnost Think Easy a nenese tudíž odpovědnost za jejich obsah.

PRÁVA KLIENTA SPOLEČNOSTI THINK EASY JAKO SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle ustanovení čl. 15 a násl. GDPR má klient společnosti Think Easy v souvislosti se zpracováváním jeho osobních údajů následující práva. Klient má kdykoli právo na bezplatné odvolání jeho souhlasu se zpracováním osobních údajů. Jeho osobní údaje budou z databáze společnosti Think Easy vymazány.

Klient společnosti Think Easy má dále právo požadovat přístup k osobním údajům, požadovat opravu či aktualizaci osobních údajů, požadovat doplnění neúplných osobních údajů, požádat o výmaz nebo omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, ukončení zpracování jeho osobních údajů a/nebo o jejich likvidaci, požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů. Klient společnosti Think Easy má dále právo požádat o vysvětlení a/nebo odstranění závadného stavu. Těchto práv se klient společnosti Think Easy může domáhat zasláním žádosti na e-mailovou adresu společnosti Think Easy info@thinkeasy.cz nebo zasláním žádosti písemné, a to na adresu sídla společnosti Think Easy. V neposlední řadě má klient společnosti Think Easy právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů klientů společnosti Think Easy se řídí právním řádem České republiky bez ohledu na skutečnost odkud byl přístup k webovým stránkám www.thinkeasy.cz realizován.

K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou osobních údajů jsou obecné soudy České republiky.

Znění těchto informací může společnost Think Easy kdykoli změnit či doplňovat.

Tyto informace nabývají platnosti a účinnosti dne 17. 5. 2020.